Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
послуги
правила надання фінансових послуг
інформація для споживачів
ліцензії та дозволи
умови членства
органи управління
контактна інформація
наші філії
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Кредитна спілка - заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах                     

—добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
—рівноправності членів кредитної спілки;
—самоврядування;                                                                                   
— гласності.

                       Напрями діяльності кредитної спілки

Для досягнення мети та завдань, кредитна спілка здійснює діяльність за наступними напрямами:

а) приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки, нараховує та виплачує плату (проценти), що розподіляються на пайові членські внески членів кредитної спілки;

б) надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі, нараховує та отримує проценти за кредитами, наданими своїм членам. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

в) залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі, нараховує та виплачує плату (проценти) на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

г) виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

ґ) у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об'єднаної кредитної спілки;

д) розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг (далі - Уповноважений орган), та паї кооперативних банків;

е) залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

є) надає кредити іншим кредитним спілкам, нараховує та отримує проценти за такими кредитами, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

ж) виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів;

з) оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;

і) провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

 

                               Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані ознакою членства в кредитній спілці - проживання на території Кіровоградської області. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за вчинення кримінальних правопорушень з корисливих мотивів, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України