Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
послуги
правила надання фінансових послуг
інформація для споживачів
ліцензії та дозволи
умови членства
органи управління
контактна інформація
наші філії
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 

Інформація розміщується на виконання Розділу II Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого ПОСТАНОВОЮ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 05.10.2021 № 100.

 

1. Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва

Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ:

Офіційне Інтернет-представництво Національного банку, на якій розміщено

Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua

 

2.   Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем

фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи:

« Кредитна спілка не використовує системи дистанційного обслуговування КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ»».

 

3.   Про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них):

Витяг із Порядку обробки персональних даних у кредитній спілці «ЦЕНТР-КРЕДИТ»

…8.1. Кредитна спілка, як володілець персональних даних, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані здійснювати захист персональних даних від випадків втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

8.1.2. Кредитна спілка веде облік спроб та фактів несанкціонованих та/або незаконних дій з обробки персональних даних.

8.1.3. Кредитна спілка веде облік працівників, які мають доступ до персональних даних суб’єктів, а також визначає рівень доступу працівників та членів органів управління до персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків.

8.1.4. В кредитній спілці повинен бути наявний план дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій.

8.2. Захист персональних даних при обробці в складі інформаційної (автоматизованої) системи.

8.2.1. Кредитна спілка обробляє персональні дані в складі інформаційної (автоматизованої) системи, у якій забезпечується захист персональних даних відповідно до вимог закону.

8.2.2. Обробка персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі може здійснюватись у складі інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням засобів мережевого захисту від несанкціонованого доступу під час обробки персональних даних.

8.2.3. Право доступу до автоматизованої системи надається працівникам кредитної спілки, в посадових інструкціях яких передбачено функції з обробки даних в автоматизованій системі та членам органів управління за умови надання письмового зобов’язання про нерозголошення персональних даних.

При переведення на іншу посаду, яка не передбачає обробки персональних даних, або звільненні працівника (відкликані члена органу управління), який мав право на обробку персональних даних в Автоматизованій системі, його ідентифікаційні дані (логін, пароль) вилучаються з системи.

8.2.4. Працівники кредитної спілки допускаються до обробки персональних даних лише після їх авторизації та ідентифікації (логін, пароль).

8.2.5. Доступ осіб, які не пройшли процедуру ідентифікації та/або автентифікації блокується.

8.2.6. В інформаційній (автоматизованій) системі, де обробляються персональні дані, може здійснюватись реєстрація, зокрема:

·     результатів ідентифікації та/або автентифікації працівників кредитної спілки;

·     дату, час та джерело збирання персональних даних суб’єктів;

·     дій (зміну, перегляд) з обробки персональних даних;

·     будь-яку передачу (копіювання) персональних даних суб’єкта;

·     дату та час видалення або знищення персональних даних;

·     мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення персональних даних.

·     результатів перевірки цілісності засобів захисту персональних даних.

Відповідальна особа може проводити аналіз реєстраційних даних. Реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення.

8.2.7. Наведена інформація у п.8.2.6 цього Порядку зберігається володільцем/розпорядником упродовж одного року з моменту закінчення року, в якому було здійснено зазначені операції, якщо інше не передбачено законодавством України.

8.2.8. Автоматизована система в обов’язковому порядку забезпечується антивірусним захистом та технічними засобами безперебійного живлення елементів інформаційної (автоматизованої) системи. Відповідні заходи забезпечує особа, відповідальної за комплекс організаційних заходів, визначених Вимогами.

8.3. Захист персональних даних при обробці в картотеках.

8.3.1. Відповідальна особа та голова правління кредитної спілки забезпечують захист персональних даних у формі картотек (на паперових носіях) від несанкціонованого доступу.

8.3.2. До роботи з картотеками персональних даних допускаються лише працівники, у посадових інструкціях яких передбачено відповідні функції та члени органів управління за умови надання письмового зобов’язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом.

8.3.3. Картотеки зберігаються у приміщеннях (шафах, сейфах), захищених від несанкціонованого доступу.

8.3.4. Двері у приміщеннях (шафах, сейфах) повинні бути обладнані замком або контролем доступу.

 

4.   Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

 1) Кредитодавець має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі у разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці.

Якщо Кредитодавець отримує право вимагати дострокового повернення кредиту, то Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити Позичальника про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо Кредитодавець відповідно до умов цього Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов цього Договору, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

У разі розірвання споживачем договору про надання супровідних послуг, який є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам кредитодавця, та з урахуванням вимог частини четвертої статті 20 ЗУ «Про споживче кредитування», кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.

2) Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитися від цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення вищевказаного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою у цьому Договорі. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору. Право на відмову від цього Договору не застосовується щодо:

- договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

- споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від цього Договору;

- комерційних кредитів.

Інші питання відмови Позичальника від цього Договору регулюються законодавством України.

3) Достроково припинити (розірвати) цей Договір лише шляхом повернення суми кредиту та сплати нарахованих процентів.

 

5.   Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту

    Розгляд звернення (скарги) споживача щодо послуги споживчого кредиту

здійснюється кредитною спілкою в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки:

 

Адреса

вул. Привокзальна, буд. 8, оф.17, м. Благовіщенське, Кіровоградська обл., 26400

Номер контактного телефону

(05259) 2-14-77

Адреса електронної пошти

tsentr_credit@i.ua

Адреса власного вебсайта

http://tsentr-credit.naksu.org

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів.

 Споживач має право звернутись зі зверненням до Національного банку України. Перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Посилання на розділ «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

 

Контакти Національного банку України

Адреса

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

Номер контактного телефону

0 800 505 240

Пн-Чт 9:00 – 18:00

Пт 9:00 – 16:45

Адреса електронної пошти

nbu(at)bank.gov.ua

Адреса вебсайта

https://bank.gov.ua/

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів.

 

6.   Перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються кредитною спілкою споживачу; істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту; умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії; суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального):

 

6.1.  КРЕДИТИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ.

Умови послуги:

1)Процентна ставка – 48% річних на залишкову суму кредиту.

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні.

2) Кредит строком від 3 місяців до 24 місяців включно.

3) Ліміт кредиту від 500 гривень до 300000 гривень.

4) За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» та Позичальника):

- зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

- з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

5) За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» та Позичальника):

застава;

порука;

інші види забезпечення не заборонені законодавством.

7. Кредит надається однією сумою або траншами.

 

6.2.  КРЕДИТИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ, БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА

РЕКОНСТРУКЦІЇ НЕРУХОМОГО МАЙНА.

     Умови послуги:

1) Процентна ставка - 42% річних на залишкову суму кредиту.

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні

2) Кредит строком від 3 місяців до 24 місяців включно.

3) Ліміт кредиту від 3000 гривень до 300000 гривень.

4) За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» та Позичальника):

- зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

- з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

5) За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» та Позичальника):

- застава;

- порука;

- інші види забезпечення не заборонені законодавством.

7. Кредит надається однією сумою або траншами.

 

6.3.   СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ

      Умови послуги:

1) Процентна ставка - 36% річних на залишкову суму кредиту.

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні

2) Кредит строком від 3 місяців до 24 місяців включно.

3) Ліміт кредиту від 3000 гривень до 300000 гривень.

4) За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» та Позичальника):

- зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

- з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

5) За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» та Позичальника):

- застава;

- порука;

- інші види забезпечення не заборонені законодавством.

7. Кредит надається однією сумою або траншами.

 

6.4.   СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ АУДІО-, ВІДЕО-ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА КОМП'ЮТЕРІВ.

      Умови послуги:

1) Процентна ставка - 54% річних на залишкову суму кредиту.

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні

2) Кредит строком від 3 місяців до 24 місяців включно.

3) Ліміт кредиту від 500 гривень до 100000 гривень.

4) За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» та Позичальника):

- зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

- з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

5) За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» та Позичальника):

- застава;

- порука;

- інші види забезпечення не заборонені законодавством.

7. Кредит надається однією сумою або траншами.

 

6.5.   СПОЖИВІ КРЕДИТИ НА ІНШІ ПОТРЕБИ

      Умови послуги:

1) Процентна ставка - 60% річних на залишкову суму кредиту.

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні

2) Кредит строком від 3 місяців до 24 місяців включно.

3) Ліміт кредиту від 500 гривень до 200000 гривень.

4) За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» та Позичальника):

- зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

- з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

5) За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» та Позичальника):

- застава;

- порука;

- інші види забезпечення не заборонені законодавством.

6) Кредит надається однією сумою або траншами.

 

7.   Гіперпосилання на вебсторінку кредитної спілки, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою:

 - tsentr-credit.naksu.org/uploads/media/POLOZHENNJA_PRO_FIN.POSLUGI_13.07.21_.docx

- http://tsentr-credit.naksu.org/uploads/media/kred.dog_do_MZ_2022.doc

- http://tsentr-credit.naksu.org/uploads/media/kred.dog_ponad_MZ_2022.doc

- http://tsentr-credit.naksu.org/uploads/media/kred.dog_linija2022.doc

 

 

8.         Попередження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит:

1. У разі правомірного користування споживчим кредитом споживач сплачує всі платежі передбачені договором про споживчий кредит згідно графіку платежів, інформація про нього вноситься до БКІ.

Споживач несе цивільно-правову відповідальність у вигляді додаткових процентів річних за неналежне виконання грошового зобов'язання (ч.2 ст.625 ЦК України).

У разі порушення Позичальником строків платежів за цим Договором по сплаті кредиту та/або нарахованих процентів після закінчення строку кредитування, Кредитодавець має право нарахувати Позичальнику додаткових 70% (сімдесят процентів) річних на суму несвоєчасно сплаченого кредиту. Ці проценти нараховуються за кожен день порушення Позичальником строків платежів.

У разі порушення понад 10 календарних днів, Кредитодавець має право нарахувати Позичальнику пеню в розмірі додаткових 12% (дванадцять процентів) річних на суму несвоєчасно сплачених кредиту та/або нарахованих процентів, за кожен день прострочення.

При цьому, пеня нараховується з дотриманням наступних правил:

- розмір пені за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за цим Договором не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня;

- розмір пені не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу;

- сума пені, нарахована за порушення зобов’язань Позичальником за цим Договором, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

У разі порушення умов договору про споживчий кредит кредитна спілка отримує право на розірвання договору та\або на дострокове повернення кредиту з підстав та в порядку передбаченому договором про споживчий кредит та законом. У споживача можуть виникнути податкові зобов’язання щодо сплати до бюджету податків та зборів у разі неповернення кредиту у розмір та з підстав передбачених ПК України. У разі забезпечення споживчого кредиту заставою майна або майнових прав що належать споживачу кредитна спілка отримує право на звернення стягнення на таке забезпечення;

2. Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на Вашу кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;

3. Кредитній спілці забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від кредитної спілки або спорідненої чи пов'язаної з нею особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;

4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

5. Кредитна спілка має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

6. Споживача має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;

8. Кредитна спілка не застосовує систему дистанційного обслуговування (уключаючи особистий кабінет на вебсайті КС), в якій здійснюється ініціювання споживачем продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору.

Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит не передбачено.

 

 

 

9.   Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту

 

 
 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України